Nettilukemisesta suomeksi

Kiili, C., & Laurinen, L. (2018). Monilukutaidon mestariksi: Opettaja nettilukemisen ohjaajana.Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Kirjassa kuvataan, millaisia taitoja tutkivassa nettilukemisessa tarvitaan ja miten nettilukemista voi ohjata. Lisäksi kirjassa on harjoitustehtäviä nettilukemisen opettamiseen. Kirjasta saa vinkkejä perusasteen ja toisen asteen opetukseen. Kirjaa voi tilata NMI:n nettikaupasta https://koju.nmi.fi/tuote/kummi18/

Haastettelu nettilukutaidoista https://www.nmi.fi/2019/04/15/haastattelussa-carita-kiili/

Kiili, C., & Laurinen, L., (2019). Näkökulmia tutkivan nettilukemisen opettamiseenNMI Bulletin, 29(2), 38–41.

Häkkinen, P., Kiili, C., Hautala, J., Pöysä-Tarhonen, J., Kanniainen, L., & Leppänen, P. H. T. (2019). Lukemisen ja oppimisen vaikeudet digitaalisissa ympäristöissä. Teoksessa T. Ahonen, T. Aro, T. Siiskonen, M. Aro, & M-K. Lerkkanen (toim.), Oppimisen vaikeudet (206–220). Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

Leppänen, P. H. T., Kiili, C., Hautala, J., Kanniainen, L., Aro, M., Loberg,O., & Lohvansuu, K. (2017). Nettilukemisen haasteet. Teoksessa H. Savolainen, R. Vilkko, & L. Vähäkylä (toim.), Oppimisen tulevaisuus (8089). Helsinki, Finland: Gaudeamus Oy.

Kiili, C. (2016). Opettaja nettilähteiden arviointia tukemassa. Teoksessa K. Leino & O. Kallionpää (toim.), Monilukutaitoa digiaikaan – lukemisen ja kirjoittamisen uudet haasteet ja mahdollisuudet (72–79). Helsinki, Finland: Äidinkielen opettajien liitto.

Kiili, C. & Laurinen, L. (2015). Lukiolaiset yksilöllisinä ja yhteisöllisinä internetlukijoina. Teoksessa E. Ropo, J. Heinström & E. Sormunen (toim.), Identiteetistä informaatiolukutaitoon: Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija (256–275). Tampere: Tampereen yliopistopaino.

Kiili, C. (2013). Nuoret tarvitsevat tukea tullakseen taitaviksi internetlukijoiksi. Virke, 4/2013 (4), 13–15.

Kiili, C., Laurinen, L., & Marttunen, M. (2009). Oppimista edistävä lukeminen. Kasvatus, 10(4), 341–351.

Kiili, C. (2008) Internet lukiolaisten tiedonlähteenä: Tapausesimerkkejä hyvin ja heikosti onnistuneista tiedonhakijoista. Teoksessa E. Sormunen & E. Poikela (toim.), Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen (pp. 227–251). Tampere: Tampere University Press.

Tekstitaidoista suomeksi

Laakso, H., Kiili, C., & Marttunen, M. (2016).  Akateemisten tekstitaitojen ohjaus yliopisto-opiskelijoiden tiedonrakentamisen tukena. Kasvatus, 47(2), 139152.

Pirttimaa, R., Kiili, C., & Marttunen, M. (2016). Pohtimiskaavio yliopisto-opiskelijoiden tekstitaitoja tukemassaYliopistopedagogiikka, 23(2), 44–46. 

Kiili, C., & Mäkinen, M. (2014). Akateemiset tekstitaidot oppimisessa. Kielikukko, 33(4), 8–10.

Salminen, T., Nykopp, M., Kiili, C., & Marttunen, M. (2013). Yhteisölliset tekstitaidot oppimisen edistäjinä. Teoksessa P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (toim.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa:Interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (61–70). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kiili, C., Kauppinen, M., & Laurinen, L. (2012). Yliopisto-opiskelijat multimodaalisten tekstien laatijoina. Teoksessa M. Mäkinen, J. Annala, V. Korhonen, S. Vehviläinen, A-M. Norrgran, P. Kalli, & P. Svärd (toim.),  Osallistava korkeakoulutus (170–193). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kiili, C., & Mäkinen, M. (2011). Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd, & V. Värri (toim.), Korkeajännityksiä: Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (219–241). Tampere, Finland: Tampere University Press.

Kiili, C., & Laurinen, L. (2000). Lukiolaiset vieraskielistä tekstiä tulkitsemassa. Tutkimus vieraalla kielellä lukemisen strategioista. Teoksessa P. Kalaja & L. Nieminen (Eds.), Kielikoulussa - kieli koulussaAFinLAn vuosikirja 2000 (58),  (165–186).Jyväskylä: AFinLA.