Mitkä tekijät selittävät nettilukutehtävässä menestymistä?

Tutkiva nettilukeminen, jossa lukijan tavoitteena on ratkaista avoimia ongelmia tai ymmärtää monisyisiä ilmiöitä, vaatii monenlaisia taitoja. On osattava hakea hyödyllisiä nettitekstejä ja punnittava niiden luotettavuutta. Sen lisäksi on osattava poimia olennaisia asioita useista teksteistä, muodostaa niistä kattava kokonaisnäkemys ja vielä kommunikoida tämä näkemys muille. Millaiset tekijät selittävät oppilaiden suoriutumista tällaisessa vaativassa tehtävässä? Tähän kysymykseen etsittiin vastauksia tutkimuksessamme (Laura Kanniainen ym. 2019). 

Mitä tutkimuksessa tehtiin?

Tutkimuksessa 426 kuudesluokkalaista teki nettilukutehtävän, jossa he tutkivat energiajuomien terveysvaikutuksia. Oppilaiden tehtävänä oli antaa kuvitteellisen koulun rehtorille suositus, pitäisikö koululle hankkia energiajuoma-automaatti vai ei. Tehtävässä oppilaat lukivat neljä tekstiä. Heille annettiin kaksi tekstiä ja he etsivät kaksi tekstiä hakukoneen avulla. Lisäksi he arvioivat kahden tekstin luotettavuutta. Toinen teksteistä oli asiantuntijateksti ja toinen kaupallisesti värittynyt teksti. Oppilaat tekivät muistiinpanoja teksteistä ja kirjoittivat niistä yhteenvedon. Lopuksi he vielä laativat vastauksen rehtorille.

Oppilaiden tekemät tehtävät pisteytettiin. Faktorianalyysin mukaan oppilaat tarvitsivat tehtävän suorittamisessa kuudenlaisia taitoja: 1) tiedonhakutaitoja, 2) taitoja varmentaa tekstin luotettavuus, 3) taitoja kyseenalaistaa tekstin luotettavuus, 4) taitoja poimia olennaisia asioita yksitäisestä tekstistä, 5) taitoja laatia synteesi useasta tekstistä ja 6) taitoja kommunikoida perusteltu kanta. Näissä taidossa on paljon yhteistä, joten taustalle muodostui vielä oppilaiden kokonaisosaamista kuvaava tutkivan nettilukemisen taito. Tutkimuksessa tarkastelimme, miten lukutaidot, ei-kiellinen päättely, aikaisempi tieto tehtävän aiheesta ja sukupuoli ennustivat nettilukutehtävässä menestymistä. Lukutaidoista arvioitiin lukusujuvuutta, luetunymmärtämistä ja oikeinkirjoitusta. 

Lukutaidot nettilukemisen kivijalka

Lukutaidot, ei-kielellinen päättely, aikaisempi tieto ja sukupuoli selittivät 57% nettilukutaitoa mittaavassa tehtävässä menestymisestä. Lukutaitoon liittyvistä tekijöistä luetun ymmärtäminen ennusti parhaiten nettilukutaitoa. Myös lukusujuvuus ja oikeinkirjoittaminen ennustivat itsenäisesti nettilukutehtävässä suoriutumista. Täten hyvät lukutaidot luovat tärkeän perustan myös nettilukemiselle. Lapsilla ja nuorilla, joilla on lukemisen pulmia, voi olla ikätovereitaan useammin vaikeuksia myös tutkivassa nettilukemisessa. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että lukutaidot eivät selitä kuin osan nettilukutehtävässä suoriutumisesta. Tarvitaan lisää tutkimusta muista tekijöistä, jotka auttavat oppilaita suoriutumaan hyvin nettilukutehtävässä. Miten esimerkiksi innostuneisuus asioiden tutkimiseen netissä tai nettilukemiseen liittyvät pystyvyyden kokemukset tukevat nettilukemista? 

Tytöt poikia parempia nettilukemisessa

Sukupuoli oli luetunymmärtämisen rinnalla toinen merkittävin hyvää suoriutumista selittävä tekijä. Tytöt menestyivät nettilukutehtävässä poikia paremmin. Eri nettilukemisen osa-alueita tarkasteltaessa sukupuoli ennusti menestymistä useammilla nettilukemisen osa-alueilla lukuunottamatta tiedonhakua ja kaupallisesti värittyneen sivun arviointia. 

Sukupuoli selitti nettilukutehtävässä menestystä itsenäisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että on myös muita sukupuoleen liittyviä selittäviä tekijöitä kuin pelkästään lukutaidot. Tulevien tutkimusten selvitettäväksi jää, mitä nämä tekijät voisivat olla.

 Monipuolista tukea lukemiseen

Nettilukutaitojen kehittymistä voi tukea opetuksella, joka sujuvoittaa lukemista ja edistää monipuolisten luetunymmärtämisen strategioiden kehittymistä. Tämän lisäksi tarvitaan opetusta, jossa keskitytään niihin taitoihin, joita tarvitaan erityisesti netissä luettaessa.  Esimerkiksi tehokkaat tiedonhakutaidot ja kyky arvioida nettitekstien luotettavuutta auttavat oppilaita valitsemaan hyödyllisiä lähteitä, jolloin lukemiseen ja tiedon sisäistämiseen jää enemmän aikaa.

Tarkempaa tietoa tutkimuksesta: 

Kanniainen, L., Kiili, C., Tolvanen, A., Aro, M., & Leppänen, P. H. T. (2019). Literacy skills and online research and comprehension: Struggling readers also face difficulties online. Reading and Writing. https://doi.org/10.1007/s11145-019-09944-9.