Oppilaat tarvitsevat tukea nettitekstien arvioinnissa

Internetissä lukeminen vaatii hyviä arviointitaitoja. Kun perinteisiä portinvartioita ei ole, internetissä julkaistut tekstit ovat laadultaan hyvin kirjavia. Miten lapset selviävät tässä internetin tekstimaailmassa?

Selvitimme (Kiili ym. 2018) kuudesluokkalaisten (n = 426) arviointitaitoja, kun he tutkivat energiajuomien terveysvaikutuksia internetiä simuloivassa ympäristössä. Tehtävän aikana oppilaat arvioivat kahta erityyppistä nettisivua, jotka erosivat toisistaan asiantuntijuudeltaan, tarkoitusperiltään ja argumentoinniltaan. Kutsumme näitä sivuja akateemiseksi nettisivuksi ja kaupalliseksi nettisivuksi. Sivujen piirteet on kuvattu Taulukossa 1.

Taulukko 1. Oppilaiden arvioimat nettisivut

Taulukko 1. Oppilaiden arvioimat nettisivut

Kaupallisten tarkoitusperien tunnistaminen vaikeaa

Vain puolet oppilaista kyseenalaisti kaupallisen nettisivun luotettavuuden energiajuomien terveysvaikutusten tiedonlähteenä. Vain noin viidennes (19%) havaitsi nettisivun kaupalliset tarkoitusperät, vaikka kaupallisuus (esim. logo, kirjoittajan ammatti) oli selkeästi esillä. Eräs oppilas pohti kaupallisuuden merkitystä seuraavasti: ”Ei ole [luotettava], koska he yrittävät myydä tuotetta eivätkä välttämättä kerro terveysriskeistä”.

Tämän lisäksi osa oppilaista (17 %) osasi perustella kriittisen arvionsa jollakin muulla tavalla. Kuten seuraava esimerkki osoittaa, oppilas saattoi vertailla nettisivua kahteen muuhun sivuun, jotka hän oli lukenut tehtävässä aiemmin: ”Nettisivu ei ole luotettava, koska kaikkien muiden sivujen mukaan juomat ovat haitallisia terveydelle”. Akateemisen sivun arvioiminen oli oppilaille hieman helpompaa, sillä 64 % oppilaista osasi perustella luotettavuusarvionsa.

Näyttää siltä, että oppilaat hyötyisivät erilaisten tekstien arvioinnin ohjatusta harjoittelusta. Tämä auttaisi heitä ymmärtämään, mikä tekee tietyssä tilanteessa toisesta nettitekstistä luotettavamman kuin toisesta.

Vain harva perustelee arvioitaan useammasta näkökulmasta

Kuvio 1 havainnollistaa sitä, millaisia perusteluja oppilaat esittivät luotettavuuden arvioinneilleen. Kun akateemisen sivun arvioinnissa kiinnitettiin huomiota sivua ylläpitävään organisaatioon ja kirjoittajan asiantuntijuuteen, niin kaupallisen sivun arvioinnissa kiinnitettiin eniten huomiota sivun tarkoitusperiin.

Vain hyvin harva oppilas perusteli arvioitaan useammasta näkökulmasta. Vain 12% oppilaista esitti useamman kuin yhden perustelun akateemisen sivun arviolleen. Kaupallisessa sivussa vastaava osuus oli 3%. Lisäksi hyvin monet oppilaat eivät osanneet perustella arvioitaan lainkaan. Erityisesti oppilaat, joiden arviointitaidot ovat heikot, tarvitsevat opetusta, jossa opettaja tai taitavampi oppilas mallintaa hyödyllisiä arviointitapoja. Ylipäätään oppilaita pitäisi myös auttaa ymmärtämään, miksi nettisivuja kannattaa arvioida useista eri näkökulmista. 

Kuvio 1. Kuudesluokkalaisten (n  = 426) relevantit perustelut (n = 494) akateemisen ja kaupallisen nettisivun luotettavuusarvioinneilleen. Ympyrän sisällä oleva luku on oppilaiden esittämien perustelujen yhteismäärä.

Arviointitaidossa eroja: Osalla menee hyvin, osalla ei

Tulokset osoittavat, että kuudesluokkalaisten taitoerot nettitekstien arvioinnissa ovat suuria. Noin neljännes oppilaista suoriutui hyvin molempien nettisivujen arvioinnista, kun taas toinen neljännes suoriutui heikosti. Erityisesti oppilaat, joilla on vaikeuksia arvioida mitä tahansa nettisivua, ovat haavoittuvaisempia erilaisille vaikutteille ja harhaanjohtavalle informaatiolle.

Oppilaat tarvitsevat erilaista tukea kehittyäkseen nettitekstien arvioijina. Heikommat oppilaat tarvitsevat tukea perusasioissa, jotka toiset jo hallitsevat. Taitavat oppilaat puolestaan hyötyvät vaativammista tehtävistä, joissa he voivat esimerkiksi pohtia, miten tekstin laatijan tarkoitusperät heijastuvat tekstin sisältöihin. Opettaja voi eriyttää opetusta esimerkiksi vaikeutuvilla tehtävillä tai eritasoisilla teksteillä. 

Tulokset on julkaistu: 

Kiili, C., Leu, D. J., Marttunen, M., Hautala, J., & Leppänen, P. H. T. (2018). Exploring early adolescents’ evaluation of academic and commercial online resources related to health. Reading and Writing, 31(3), 533–557. https://doi.org/10.1007/s11145-017-9797-2

Teaching tips:

Using Source Information to Evaluate the Credibility of Online Content

Use Monthly Quiz Activities to Practice and Evaluate Critical Reading